ความเท่าเทียมในการจ้างงานต่อผู้หญิง

ความเท่าเทียมในการจ้างงาน ในปัจจุบันผู้หญิงมักจะรายงานการล่วงละเมิดทางเพศต่อคณะกรรมการโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกันในอุตสาหกรรมที่มีผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ ทุกวันนี้ ผู้หญิงมักจะรายงานการล่วงละเมิดทางเพศต่อคณะกรรมการเพื่อโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกันในอุตสาหกรรมที่มีผู้ชายเป็นใหญ่ เช่น การก่อสร้าง สาธารณูปโภค เหมืองแร่

การขนส่งและคลังสินค้า24 สิ่งนี้ช่วยลดโอกาสในการรวมกลุ่ม เนื่องจากผู้หญิงอาจเลือก ออกจากการเข้าร่วมหรือออกจากงานที่มีผู้ชายเป็นใหญ่

เนื่องจากประสบการณ์หรือความกังวลเกี่ยวกับการล่วงละเมิด การรวมตัวเป็นเรื่องยากที่สุดสำหรับกลุ่มที่เผชิญกับอคติที่ตัดกัน เช่น ผู้หญิงผิวสี ตัวอย่างเช่น ในบริบทขององค์กร ผู้หญิงผิวสี โดยเฉพาะผู้หญิงผิวดำ มีโอกาสน้อยที่สุดที่จะรายงานการสนับสนุนเชิงรุกหรือเชิงรับจากผู้จัดการ ด้วยเหตุนี้จึงบั่นทอนความสามารถในการเลื่อนขั้นและนำไปสู่การมีบทบาทต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างมากในบทบาท C-suite25

ผลกระทบของการศึกษาต่อการแบ่งแยกอาชีพ การแบ่งแยกอาชีพในตลาดแรงงานเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการออกแบบระบบการศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายและระบบการศึกษาหลังมัธยมศึกษา เด็กผู้หญิงทำคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เกรด 4-8 ได้เทียบเท่าหรือดีกว่าเด็กผู้ชาย

และลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขั้นสูงเท่าๆ กันเมื่อย้ายเข้าโรงเรียนมัธยม แต่  alpha88   ช่องว่างก็กว้างขึ้นเมื่อผ่านชั้นมัธยมปลายและอุดมศึกษา26 ช่องว่างนี้กว้างเป็นพิเศษสำหรับเด็กผู้หญิงผิวดำและลาตินที่มีบทบาทในสายงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การศึกษาสายอาชีพสามารถติดตามหรือแยกนักเรียนออกเป็นอาชีพได้

โดยตรงมากขึ้น ในขั้นต้นผู้กำหนดนโยบายมองว่าการฝึกอบรมสายอาชีพเป็นวิธีแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมใหม่

และเป็นแนวทางในการสอนนักเรียนใหม่ที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างกะทันหัน ซึ่งมักมาจากคนยากจน ผู้อพยพ คนในชนบท หรือชนกลุ่มน้อยอื่นๆ27 อย่างไรก็ตาม ผู้กำหนดนโยบายมักมุ่งไปที่ระดับล่าง- รายได้นักเรียนเข้าโครงการฝึกอาชีพ ในขณะที่การศึกษาศิลปศาสตร์แบบดั้งเดิมถูกสงวนไว้สำหรับนักเรียนที่มีฐานะร่ำรวยและส่วนใหญ่เป็นนักเรียนผิวขาว

ทุกวันนี้ แม้จะมีการลงทุนจำนวนมากในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาสายอาชีพและการเรียกร้องที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการฝึกอาชีพในโรงเรียนมัธยมปลายได้ แต่ความแตกต่างทางเชื้อชาติยังคงอยู่: นักเรียนผิวดำและลาตินมีโอกาสน้อยที่จะลงทะเบียนเรียน

ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ชั้นเรียน (STEM) ที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้สูงขึ้นและมีแนวโน้มที่จะลงทะเบียนเรียนในโปรแกรมการต้อนรับและการบริการมนุษย์28

มีผู้หญิงสเปน 17 คนและผู้หญิงผิวดำ 9 คนสำหรับชายผิวขาวทุกๆ 100 คนที่ได้รับปริญญาตรีด้านวิศวกรรม ความแตกต่างเหล่านี้ยังคงมีอยู่ในนักเรียนที่ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนชาวฮิสแปนิกและคนผิวสีมีโอกาสเรียนน้อยกว่าในวิชาเอก STEM สี่ปี เช่น วิทยาศาสตร์กายภาพ คณิตศาสตร์

และวิศวกรรมศาสตร์ ช่องว่างกว้างขึ้นสำหรับผู้หญิงผิวสี ตัวอย่างเช่น มีผู้หญิงเชื้อสายฮิสแปนิก 17 คนและผู้หญิงผิวสี 9 คน ต่อชายผิวขาว 100 คนที่ได้รับปริญญาตรีด้านวิศวกรรม29 นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างการได้รับปริญญาและรายได้ที่สูงขึ้นปิดบังความเป็นจริงพื้นฐานที่ว่าค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียน การฝึกงานที่ไม่ได้รับค่าจ้าง30

และข้อจำกัดด้านเวลาของความสามารถในการทำงานเพื่อรับค่าจ้างขณะอยู่ในโรงเรียน อาจทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับในระดับปริญญาไม่สามารถป้องกันได้สำหรับนักเรียนบางคน โดยเฉพาะนักเรียนผิวสี ซึ่งครอบครัวของพวกเขามีความมั่งคั่งโดยเฉลี่ยน้อยกว่าครอบครัวผิวขาว

กลุ่มประชากรในงานที่ไม่ต้องการเส้นทางการศึกษาที่ยาวกว่า และการแบ่งแยกทางอาชีพยังคงมีอยู่โดยไม่คำนึงถึงผลการศึกษา: แม้ในหมู่ผู้ที่ได้รับการศึกษาระดับสูง คนงานผิวสีและผู้หญิงก็มีบทบาทที่แตกต่างกัน ซึ่งมักจะได้รับค่าจ้างต่ำกว่าเมื่อเทียบกับชายผิวขาว